Odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania NFZ – post scriptum.

Choć od ostatniego wpisu minęło kilka ładnych dni, to jednak tematyka odwołań od rozstrzygnięć konkursowych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie została wyczerpana.

Nie wiem z resztą, czy w ogóle kiedyś ten temat się wyczerpie, jednak po ostatnim wpisie na ten temat otrzymałem dosłownie całe mnóstwo maili, zapytań, próśb o poradę oraz wniosków o podjęcie profesjonalnego przeprowadzenia postępowania odwoławczego.

Każda sprawa była inna, w każdej NFZ dopuścił się uchybień, naruszając zasady kontraktowania: uczciwej konkurencji, równości oferentów i niezmienności oferty w czasie po jej złożeniu.

Postępowania odwoławcze trwają, ja walczę dalej, a dziś chciałem jeszcze co nie co uzupełnić temat samych odwołań.

Ostatnio, napisałem dwa słowa o samym odwołaniu, o tym co powinno być w jego treści, gdzie się takie odwołanie składa, czego można oczekiwać od Funduszu, etc.

Ok, zatem jesteśmy na etapie sporządzonego i podpisanego odwołanie, odpowiednio zatytułowanego, ze wskazaniem właściwego organu, do którego odwołanie wnosimy.

Fajnie, a co dalej?

Podpis:

 

Dalej koniecznie – choć to niby banał, ale zdziwiłbyś się ile takich błędów jest popełnianych – należy podpisać odwołanie.

Tak, podpis jest niezbędny, gdyż z chwilą jego złożenia, tak naprawdę odwołanie zostaje ucieleśnione we właściwej formie i treści.

Podpis powinien był zgodny ze wzorem podpisu załączonym za ofertą – unikniętym wtedy jakiś nieporozumień. Ale przecież nie zawsze musisz działać w sprawie odwołanie osobiście. Możesz udzielić pełnomocnictwa, wówczas pod odwołaniem winien podpisać się pełnomocnik, załączając jednocześnie tzw. cyt.: „dowód potwierdzający umocowanie składającego odwołanie do działania w imieniu oferenta”. Po ludzku mówiąc, pamiętaj, aby Twój pełnomocnik dołączył akt pełnomocnictwa do działania w Twoim imieniu.

Jak powinno wyglądać takie pełnomocnictwo ?

Bezwzględnie powinno wskazywać osobę udzielającą umocowania, czyli oferenta, oraz osobę której takie umocowanie jest udzielane – czyli pełnomocnika. W treści pełnomocnictwa również powinien się znaleźć krótki opis sytuacji, z związku z która udzielane jest pełnomocnictwo, a nade wszystko uprawnienie (zakres) do działania pełnomocnika w Twoim imieniu. Na końcu powinny się znaleźć podpisy udzielającego pełnomocnictwo i przyjmującego pełnomocnictwo.

Przykładowo treść pełnomocnictwo może brzmieć tak:

Pełnomocnictwo

Działając imieniem własnym, jako oferent Jan Kowalski Gabinet stomatologiczny Złoty Ząb Jan Kowalski w Złotoryi (kod świadczeniodawcy XXX-XXX) w związku z ogłoszonym w dniu 1.04.2014r. konkursie ofert o numerze postępowania XX-XX-X-X-XX w rodzaju leczenia stomatologicznego w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, udzielam Janinie Kowalskiej, legitymującej się dowodem osobistym serii XXX nr XXXXXX, wydanym przez Burmistrza Miasta Złotoryja pełnomocnictwa do zastępowania mnie przed organami Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we wszelkich sprawach związanych ze sporządzeniem, wniesieniem i popieraniem odwołania od ogłoszonego w dniu 24.05.2014r. rozstrzygnięcia ww. postępowania, nie wyłączając uprawnienia pełnomocnika do przeglądania, sporządzania, notatek, kserokopii oraz odpisów z akt postępowania.

Pełnomocnictwa udzielam:                                         Pełnomocnictwo przyjmuję:

 

Pamiętaj, że udzielając pełnomocnictwa zobowiązany jesteś dokonać opłaty skarbowej od tej czynności, na rachunek bankowy urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa. Będzie to więc zawsze rachunek urzędu miasta, w którym właściwy Tobie Oddział NFZ ma siedzibę.

Opłata wynosi 17 zł

Złożenie odwołania:

Odpowiednio napisane i podpisane odwołanie należy złożyć we właściwym Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Tutaj sprawa jest prosta.

Pamiętasz może, jak była mowa o proteście, to wyraźnie napisałem i przestrzegłem, że o chwili złożenia protestu nie decyduje data stempla pocztowego, ale fizyczny wpływ protestu na do Oddziału NFZ.

W przypadku odwołania jest zupełnie inaczej. Tutaj wymogi się złagodzone. Wystarczy, że odwołanie zostanie wysłane (decyduje data stempla pocztowego) przed upływem terminu do jego złożenia.

Termin rozpatrzenia odwołania:

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, termin odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Dodać należy – teoretycznie.

Praktyka jest jednak tak, że terminy postępowania się znacznie dłuższe, a doktryna i orzecznictwo zgodnie przyjmują, że opisany 7 dniowy termin jest jedynie terminem instrukcyjnym dla Organu.

Nie wchodząc w polemikę z takim zapatrywaniem, powiedzieć należy, iż przeciągające się ponad 7 dni postępowanie nie narusza Twoich interesów, bowiem wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

Postępowanie wywołane wniesieniem odwołania zawsze kończy się zawsze decyzją administracyjną, od której – i tu ciekawostka – nie służy odwołanie.

Chcąc kwestionować ustalenia poczynione przez Dyrektora NFZ, należy w terminie 7 dni wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i wydaje decyzję administracyjną w sprawie – uchylającą decyzje poprzednią lub utrzymującą ją w mocy. Decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wydana na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Więcej o samym wniosku, jako środku zaskarżenia decyzji organu I instancji, postaram się napisać w kolejnym wpisie.

Życząc wszystkim nie roztopienia się w te upalne dni, mówię:

do usłyszenia !

One thought

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *