Regulamin organizacyjny w gabinecie

Może temat nie jest porywający.

Nie piszę go z wypiekami na twarzy, ekscytując się każdym poprawnie gramatycznie złożonym wielokrotnie i podrzędnie zdaniem.

Fakt, nie ekscytuję się.

Ale…

Zagadnienie regulaminu organizacyjnego w podmiocie wykonującym działalność leczniczą nie był jeszcze poruszany na łamach bloga. Jakoś tak zawsze było coś innego do napisania, ale i ten temat również doczekał się swojego miejsca i czasu.

Wbrew pozorom, to że temat nie pojawił się jak dotąd nie oznacza, że jest błahy. Bynajmniej

Mówiąc w skrócie: posiadanie regulaminu organizacyjnego jest jednym z obowiązków nałożonych na podmioty wykonujące działalność leczniczą ustawą – nie inaczej – o działalności leczniczej.

konfa_slask-290x290Ustawa o działalności leczniczej w art. 23 stanowi, że sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika. Zauważyć należy, że regulamin organizacyjny musi być ustalony w każdym podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Na gruncie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej określał regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej (art. 18a ust. 1 ZOZU), ustalany przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej (art. 18a ust. 3 ZOZU).

Analizując wymagania ustawy o działalności leczniczej dotyczące treści regulaminu organizacyjnego, stwierdzić trzeba, że musi on zawierać szereg elementów. W istocie ustawodawca wymaga, aby w regulaminie organizacyjnym znalazły się zapisy w zakresie:

firmy podmiotu oraz jego celów i zadań oraz aby ustalono rodzaj działalności leczniczej, a także zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W regulaminie organizacyjnym ustala się także miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto regulamin organizacyjny zawierać musi postanowienia analogiczne do ustalanych w regulaminie porządkowym, dotyczące przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, struktury organizacyjnej, jak też organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych, warunków ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym i sposobu kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi.

Ustalić należy także warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ustawodawca wymaga również, aby regulamin organizacyjny określał organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Zasadnicze pytanie, to czy regulamin organizacyjny musi być wywieszony w miejsc udzielania świadczeń?

Z całą pewnością nie cała treść musi być udostępniona Pacjentom w miejscu powszechnie dostępnym przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

W praktyce polecam wykonanie swoistego wyciągu z regulaminu organizacyjnego zawierającego informację o:

  1. rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  2. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  3. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne (tzw. cennik).

Od 15 listopada 2014r. wprowadzony został obowiązek udostępnienia informacji wyszczególnionych w trzech punkach powyżej również na stronie internetowej podmiotu leczniczego, o ile taką podmiot posiada.

Tym samym, zgodnie z obowiązującym porządkiem cenniki powinny być integralną częścią informacji zamieszczanych na stronach www.

Sankcje:

Naturalnie, że jednym z pierwszych pytań jest, a co mi grozi za brak regulaminu.

Nie są to kary jakoś szczególnie dotkliwe, choć nie wykluczone, że takie być mogą.

Otóż, w razie kontroli przez organ prowadzący Rejestr – Wojewodę bądź właściwą Izbę Lekarską – brak posiadania regulaminu organizacyjnego potraktowany zostanie, jako okoliczność wykonywania działalności leczniczej niezgodnie z warunkami określonym dla jej wykonywania.

Kontrola zakończy się zaleceniami pokontrolnymi nakazującymi sporządzić stosowny regulamin. Dopiero niewykonanie zaleceń pokontrolnych rodzi podstawę do wykreślenia podmiotu z Rejestru.

Nie znam jednak takiego przypadku, o żadnym też podobnym nie słyszałem.

Drugą, bardziej dotkliwą sankcją dla podmiotów świadczących działalność refundowaną, może być kara umowna nałożona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zwróć proszę uwagę, iż część postanowień regulaminu organizacyjnego pokrywa się z obowiązkami informacyjnymi, jakich Świadczeniodawca musi dopełnić realizując umowę. Chodzi tu m.in.: o miejsca i zasady udzielania świadczeń, ich zakres, osób kierujących podmiotem.

Wysokość kary umownej wynosi 1% kwoty zobowiązania, a to już są setki złotych, czasem tysiące.

Dlatego warto regulamin posiadać !

Do usłyszenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *