Unieważnienie postępowania konkursowego NFZ

Dziś temat wywołany do tablicy telefonem, który otrzymałem nie dalej, jak wczoraj i to wcale nie związanym ze stomatologią !

Bynajmniej, chodziło o fizjoterapię, jednak uznałem, że temat jest równie ważny z punktu widzenia stomatologicznym podmiotów leczniczych.

kontraktowanie NFZOtóż, jeden z Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce ogłosił postępowanie konkursowe. W trakcie postępowania Organ wskazał, że oferenci przystępujący do konkursu ofert winni byli spełniać wymagania określone przez Prezesa NFZ oraz wymagania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z ogłoszeniem ofertę należało złożyć pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty oraz w formie elektronicznej, w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta w terminie w określony w ogłoszeniu.

W części jawnej komisja konkursowa stwierdziła prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert. W wyniku przeprowadzenia części jawnej konkursu, komisja przyjęła do dalszego postępowania oferty, które spełniały wymogi formalno-prawne, co uprawniało do ich przekazania do oceny w części niejawnej postępowania konkursowego.

Po przeprowadzeniu negocjacji, komisja dokonała oceny ofert i sporządziła ranking końcowy zawierający dane po przeprowadzonych negocjacjach, z ofert niepodlegających odrzuceniu.

Rozstrzygnięcie ogłoszono!

Niby już wygrałeś, już witałeś się z gąską, a to informacja o unieważnieniu postępowania!

Co wtedy?

Po kolei.

Dyrektor każdego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia ma kompetencje do unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wtedy gdy:

 1. nie wpłynęła żadna oferta;

 2. odrzucono wszystkie oferty;

 3. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

 4. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, zaś komisja konkursowa przyjęła tę ofertę w okolicznościach, z których wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert;

 5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Łatwo zauważyć, że dwa ostatnie punkty podlegają uznaniowości, podczas gdy inne raczej opierają się na okolicznościach weryfikowalnych, faktach.

Przypadek, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpływa tylko jedna oferta zaliczyć trzeba raczej to statystyk akademickich, ale zdecydowanie częściej zdarza się unieważnienie konkursu z powodu istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych.

Tak było również w opisywanym przeze mnie przypadku. Już po wszystkim, całej procedurze i po ogłoszeniu rozstrzygnięcia, Dyrektor powołał się na dobro ubezpieczonych i konkurs unieważnił.

Konia z rzędem temu, kto potrafi określić dobro pacjentów w kontekście unieważnienia postępowania. Oczywiście, można podać przykłady, jednakże przesłanka jest na tyle pojemna, że ilekroć powstanie potrzeba unieważnienia konkursu, tylekroć zawsze można to uzasadnić dobrem pacjentów.

Wszak dobro Narodowego Funduszu Zdrowia dobrem Pacjenta.

Prawda? O rodzajach prawd może kiedy indziej…. A co z dobrem Oferenta?

Po pierwsze, jak usłyszałem ostatnio w pewnym Oddziale NFZ, nie ma czegoś takiego jak dobro oferenta. Oferent ma zawsze interes i tylko pojęciem interesu się operuje.

Po drugie, zasadniczo nic. Przykro to mówić, ale nie masz tutaj żadnych uprawień, żadnych środków prawnych, aby móc kwestionować ustalenia Dyrektora Oddziału NFZ w razie unieważnienia postępowania.

Jak wynika z art. 152 ust. 1 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 tej ustawy.

Środki odwoławcze, o których mowa w powołanych wyżej przepisach, to: 1) protest, 2) odwołanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu od rozstrzygnięcia postępowania, 3) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz 4) skarga do sądu administracyjnego.

Jednocześnie zgodnie z art. 152 ust. 2 pkt. 3 środki odwoławcze nie przysługują w razie unieważnienia  postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

To z kolei oznacza, iż brak jest jakichkolwiek środków prawnych zarówno do wnoszenia odwołań w takiej sprawie, jak również do ich rozpoznawania.

Wniesienie odwołania związanego z okolicznościami unieważnienia postępowania, czy też na sam akt unieważnienia spotka się ze stanowiskiem Organu o pozostawieniu go bez rozpoznania z uwagi na niedopuszczalność samego jego wniesienia.

Wszak musisz pamiętać, że środki prawne (chodzi mi o odwołanie) służą wyłącznie od rozstrzygnięcia postępowania, zaś jego unieważnienie nie jest traktowane, jak rozstrzygnięcie, a nie można złożyć odwołania od postępowania nie zakończonego rozstrzygnięciem.

Dlatego zgodnie z art. 134 K.p.a. organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. Zgodnie z twierdzeniem zawartym w doktrynie prawa, podstawową przyczyną niedopuszczalności odwołania natury przedmiotowej jest m.in. niezaskarżalność określonych rodzajów decyzji administracyjnych.

Zapytasz, co jeżeli protest czy odwołanie zostało złożone jeszcze przed unieważnieniem postępowania? Czy będzie podlegało wtedy rozpoznaniu ?

Odpowiedź jest prosta. Wówczas, zarówno protest jak i odwołanie nie zostaną rozstrzygnięte. Protest zapewne zostanie bez rozpoznania, zaś postępowanie w sprawie odwołania zostanie umorzone z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

I już na sam koniec trzeba powiedzieć, że przepisy nie regulują formy prawnej, w jakiej powinno nastąpić unieważnienie, a w szczególności nie stwierdzają, że powinno to nastąpić w drodze decyzji administracyjnej.

Pamiętać trzeba, że art. 102 ustawy o świadczeniach, określający zakres działania Prezesa Funduszu, w ust. 5 pkt 24 wymienia podejmowanie decyzji w sprawach określonych w ustawie, co niekoniecznie musi się odnosić do decyzji administracyjnych – niestety.

Zatem unieważnienie postępowania następuję w formie tzw. czynności materialno-technicznej, czyli np. zawiadomienia.

Pamiętaj jeszcze, że jeżeli będziesz chciał dokładnie poznać przyczyny unieważnienia postępowania, to możesz w oparciu o Ustawę o dostępnie do informacji publicznej, takie informacje uzyskać.

Nie zmienia to jednak zasadniczo smutnego obrazu, że często zainwestowałeś nie małe środki i musisz czekać na kolejny konkurs.

Ale pamiętaj, co się odwlecze, to nie uciecze . Wytrwałości !

Do usłyszenia.

10 thoughts

 1. Obawiam się że teraz będzie ponowne aneksowanie umów i nowe podmioty nie będą miały szansy złożyć oferty. Teraz są przedłużone do końca 2014 roku, ale gdyby miał być ponowny konkurs, powinien zostać za chwilę ogłoszony, niestety w NFZ cisza także pewnie znowu będzie przesunięcie…

  1. Pani Anito,
   Dziękuję za komentarz i przeczytanie wpisu. Jak rozumiem nie ma Pani pewności, czy konkurs będzie ogłoszony. Najlepiej w takiej sytuacji nie domyślać się, a zawrócić do NFZ z oficjalnym pismem wnioskując o odpowiedź na pytanie o planowany konkurs. Takie zapytanie, odpowiednio skonstruowane może być nadane w drodze uzyskania tzw. informacji publicznej.

   Proszę być dobrej myśli !

   Pozdrawiam

   1. Witam napisałam takie oficjalne pismo z zapytaniem o konkurs ofert…oczywiście odpowiedź jest wymijająca i zasłanianie się równym traktowaniem oferentów i że informacje o konkursach ofert umieszczane są na stronie internetowej napisała też podobne pismo inna Przychodnia odpowiedź jest identyczna.

    1. Pani Anito, jak wspomniałem we wpisie, unieważnienie w niektórych przypadkach jest oparte na przesłankach o dużym stopniu uznaniowości. Odpowiedź, która Pani otrzymała, w zasadzie potwierdza tylko tę smutną konstatację. Natomiast nie jest do końca tak, że nie ma Pani możliwości – w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej – dowiedzieć się, czy konkurs będzie organizowany. Przeciwnie, orzecznictwo daje taką możliwość, aby uzyskać inf. dot. planów działania danego podmiotu publicznego, trzeba to tylko celnie wyartykułować, po to by nie została Pani – mówiąc kolokwialnie – „zbyta”. Tym samym, informacja, że NFZ publikuje na stronach dane dot. kontraktowań i konkursów uznać należy za co najmniej niewystarczającą, aby nie powiedzieć, zbywającą.

     Pozdrawiam

 2. Panie Arkadiuszu,
  Ja również wziąłem udział w tym postępowaniu. Niestety teraz straciliśmy szanse na podpisanie umowy z NFZ. Liczymy na kolejny konkurs.
  Niestety w sejmie aktualnie trwają pracę na projektem zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Art. 23
  „Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu
  Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów o udzielanie świadczeń
  opieki zdrowotnej realizowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
  może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2016 r”
  Art. 26.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem:
  1) art. 1 pkt 8 lit. c i pkt 10, art. 12 ust. 4, art. 15 i art. 23, które wchodzą w życie z
  dniem ogłoszenia;
  Jak to rozumieć? Czy to oznacza że umowy które zostały po raz kolejny aneksowane do końca 2014 roku mogą został po raz kolejny aneksowane do 20 czerwca 2016 r???
  Art. 23 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy ale dotyczy on umów obowiązujących dniu wejścia w życie niniejszej ustawy…?
  Bardzo proszę o fachową opinię bo ja nie bardzo rozumiem ten zapis…

 3. Panie Arkadiuszu, co zrobić jeśli na zapytanie na temat przyczyn unieważnienia postępowania i decyzji w sprawie ogłoszenia nowego postępowania NFZ nie chce udzielić takiej informacji pomimo powołania się na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej?

  1. Panie Łukaszu, to zależy.

   Organ ma tutaj trzy opcje:
   1. udziela informacji publicznej;
   2. wydaje decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej;
   3. zawiadamia, że wniosek o udzielenie informacji, nie jest w ogóle wnioskiem o udostępnieniem informacji publicznej.

   Tylko pkt 1 i 2 są stricte sposobem załatwienia wniosku. Jeżeli organ nie kwestionuje, że do zapytania znajdą zastosowanie przepisu u.d.i.p, ale z jakich względów odmawia udzielenia informacji, to jakkolwiek nie nazwie pisma (zawiadomienie, informacja etc.) to takie pismo zawsze będzie decyzją w rozumieniu kpa.

   W sytuacji opisanej w pkt. 3 przysługuje skarga na bezczynność do WSA. W takiej sytuacji Sąd zobowiąże organ do podjęcia rozstrzygnięcie z pkt 1 albo 2.

   W sytuacji opisanej w pkt. 1 organ udostępnia informację ale niezgodną z wnioskiem, tj. niepełną – tutaj mamy dwie drogi: albo skarżymy bezczynność organu albo skarżymy na podstawie 3 par.2 pkt. 4 ppsa czynność materialno-techniczną.

   W opcji nr 2 – składamy odwołanie zgodnie z kpa do organu wyższej instancji.

   Tak mniej więcej kształtują się drogi postępowania.

   Nie wiem, co to znaczy, że organ nie chce udzielić informacji. Czy nie chce i wydał decyzje, czy też nie chce i popadł w stan bezczynności – tego Pan nie napisał. Zatem w zależności od stanu faktycznego, trzeba obrać jednak z dróg postępowania.

   Pozdrawiam

 4. Witam. Od Rzecznika NFZ dowiedziałam się że „nie ma jeszcze decyzji, jest na to za wcześnie, październik listopad”….ale nie udało mi się ustalić czy w tym terminie będzie podjęta jakaś decyzja o aneksowaniu czy odbędzie się konkurs ofert?

  1. Pani Anito, niestety nie ma na to rady. Brak jest jakichkolwiek możliwości skutecznego kwestionowania aneksowania i wymuszenia rozpisania konkursu. Przykro mi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *