Protest od rozstrzygnięcia Komisji konkursowej – kontraktowanie świadczeń stomatologicznych

Pogłoski o zaprzestaniu zajmowania się tematyką, a nawet echa zaprzestania prowadzenia przeze mnie bloga okazały się mocno przesadzone – parafrazując Marka Twaina.

Duża ilość pracy, sprawy z konkursem ofert w Małopolsce, cesja kontraktu – pochłonęły cały mój czas i wyssały energię.

Ale nie ma tego złego.

Dziś temat ważny, bowiem jak Polska długa i szeroka, wszędzie co czas jakiś przeprowadzany jest konkurs ofert i zdarza się niestety tak, że niektóre z ofert są eliminowane jeszcze przed negocjacjami, a tym samym nie doczekują kwalifikacji na listę rankingową.

O jednej z form eliminacji już pisałem. Chodziło o odrzucenie oferty. W grę może wchodzić jeszcze pozostawienie oferty bez rozpoznania. Będzie jeszcze czas opisać przesłanki warunkujące te rozstrzygnięcie.

kontraktowanie_2014Ale dziś kilka słów o tym, jak bronić się przed eliminacją naszej oferty, tj. jak doprowadzić, aby Oddział Narodowej Funduszu Zdrowia uwzględnił ją w rankingu ofert.

Jeżeli Twój interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje Ci w szczególności środek odwoławczy w postaci protestu (art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. 

Pamiętaj, że protest należy musi zostać złożony w formie pisemnej (nie ma tutaj możliwości wniesienie środka ustnie do protokołu) i w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o powziętej przez Komisję czynności, z która się nie zgadzasz.

Protest należy złożyć do w ww. terminie nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania konkursowego.

Ale uważaj. Nie zawsze złożenie protestu w terminie 7 dni będzie skutkować jego rozpoznaniem w tym właśnie charakterze. Czasem bowiem bywają sytuacje, że protest wpłynie w zakreślonym przez prawo terminie, ale do czasu jego rozpoznania zostaną ogłoszone wyniku konkursu. Może się nawet zdarzyć, że czynność Komisji na którą będzie przysługiwał protest zostanie powzięta dosłownie na chwilę przed ogłoszeniem wyników konkursu. Sytuacja będzie więc taka, że termin 7-dniowy do protestu będzie jeszcze otwarty, a wyniki konkursu już ogłoszone.

Co wtedy?

Spokojnie. Twój protest zostanie wówczas potraktowany, jako odwołanie.

Dlaczego?

Chodzi o to, że Komisja z chwilą ogłoszenia wyników konkursu jest rozwiązywana. Wobec powyższego, skoro przestaje istnieć, to też nie może rozpoznawać środków odwoławczych kierowanych pod jej adresem. Jednocześnie przepisy prawa nie przewidują przedłużenie trwania konkursu do czasu rozpoznania protestów. Zaś środkiem odwoławczym, który będzie Ci przysługiwać po rozstrzygnięciu postępowania będzie właśnie odwołanie do dyrektora oddziału. Zatem wszystkie protesty, które wpłynął po rozstrzygnięciu konkursu lub nawet w trakcie jego trwania, ale nie zostaną rozpoznane do czasu zakończenia postępowania, będą traktowanie, jako odwołania.

Taka jest praktyka. Teoria – z którą możesz gdzieś spotkać w książkach, komentarzach, poradnika etc. – mówi, że Komisja nie może dokonać rozstrzygnięcia postępowania w sytuacji, gdy do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły, złożone w formie pisemnej, protesty.

Zapytasz, na co możesz złożyć protest?

Teoretycznie na każdą czynność komisji prowadzącej postępowanie. Złożenie w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jednego protestu na oznaczoną czynność komisji konkursowej nie wyklucza zatem możliwości złożenia protestu na inną czynność komisji konkursowej.

Z oczywistych względów najczęściej protest składany będzie wobec odrzucenia oferty lub pozostawienie jej bez rozpoznania.

Co powinno być w treści protestu?

Zawsze powinieneś wskazać do kogo wnosisz protest, w związku z jakim postępowaniem i ofertą; jaka czynność jest kwestionowana i z uwagi na jakie przepisy prawa.

Mówiąc wprost trzeba wskazać, jakie konkretnie przepisy postępowania Komisja konkursowa naruszyła. Naruszenie przepisów może nastąpić albo poprzez błędną ich wykładnie, albo niewłaściwe zastosowanie. Są to w zasadzie odrębne rodzaje naruszeń, których nie powinno się łączyć. Warto o tym wiedzieć.

Na ostatku musisz wykazać swój interes prawny, który doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz powiązać go w adekwatnym związku przyczynowym z naruszeniem przepisów prawa przez Komisję konkursowa.

Tylko protest zawierający wskazane elementy ma szanse odnieść sukces.

Co dzieje się z wniesionym protestem?

Protesty złożone do komisji kierowane są do przewodniczącego. Po otrzymaniu protestu przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji. Komisja dokonuje sprawdzenia czy protest został złożony w terminie 7 dni roboczych od daty wykonania zaskarżonej czynności.

Pamiętaj, że protest uważa się za wniesiony z chwilą doręczenia komisji przeprowadzającej postępowanie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Nie decyduje tu data stempla pocztowego. Protest nadany w placówce pocztowej w ostatnim bądź przedostatnim dniu zapewne nie zostanie doręczony Komisji, tak by ta miała możliwość się z nim zapoznać (teoretycznie przynajmniej). Doręczenie pocztowe po upływie 7 dni od czynności na którą składany jest protest skutkować będzie pozostawieniem bez rozpoznania (protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu – art. 153 ust. 4 u.ś.o.z.)

Kolejno komisja prowadząca postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej sprawdza, czy protest nie dotyczy wyboru trybu postępowania, niedokonania wyboru świadczeniodawcy lub unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pamiętać bowiem trzeba, iż środki odwoławcze, w tym również protest, nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru świadczeniodawcy oraz unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 152 ust. 2 u.ś.o.z.).

Dalej Komisja prowadząca postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje oceny zasadności protestu. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny (art. 153 ust. 2 u.ś.o.z.).

W przypadku stwierdzenia przez komisję oczywistej bezzasadności protestu postępowanie nie ulega zawieszeniu.

Warto powiedzieć, że nie ma definicji oczywistej bezzasadności sformułowanej na potrzeby ogólne. Zawsze bowiem należy ją odnieść do konkretnego postępowania, biorąc pod uwagę zastany stan faktyczny i prawny.

Niemniej przyjąć należy, iż protest oczywiście już na pierwszy rzut oka nie zasługuje na uwzględnienie. To taki protest, co do którego wstępnie orzec można, i to bez konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy, że nie zostanie uwzględniony.

Na czynność pozostawienia protestu bez rozpoznania, jak na każdą czynność komisji, możesz złożyć protest.

Protesty są rozstrzygane przez Komisję prowadzącą postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Komisja może uwzględnić protest bądź też nie uwzględnić protestu. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia (art. 153 ust. 3 u.ś.o.z.).

Samą informację o wniesieniu protestu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 153 ust. 5 u.ś.o.z.).

Na końcu, w przypadku uwzględnienia protestu komisja prowadząca postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powtarza zaskarżoną czynność (art. 153 ust. 6 u.ś.o.z.).

Samą informację o rozstrzygnięciu protestu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 153 ust. 5 u.ś.o.z.).

Czy protest nieuwzględniony zamyka Ci drogę walki o ofertę?

Nie. Można powiedzieć, że dopiero ją otwiera na drodze administracyjno-prawnej, poprzez wniesienie odwołania i ew. skargi do Wojewódzkiego Sądu Najwyższego, bądź nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Trzeba walczyć. Zawsze. Do końca.

Nigdy nie odpuszczam. Tobie też tego życze.

Do usłyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *