Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów w gabinecie stomatologicznym – poradnik jak wypełnić i skutecznie złożyć informację

Dziś 8 marca

Piękna data.

Dzień Kobiet.

Wyraz szacunku oddawanego kobietom. Na szczęście czas obdarowywania Pań rajstopami i goździkiem słusznie ustąpił miejsca bukietom tulipanowych i uroczystym kolacjom. Trend godny podtrzymania. Ja się podpisuję.

odpady medyczneW związku z tym, że kartka w kalendarzu wskazuje dziś na wspomniany 8 marca, przypominam, że pozostały tylko tydzień do złożenia „Informacji w sprawie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

Czasu jest mało więc trzeba działać i mieć pewność, że  działanie będzie skuteczne na tyle, że oszczędzi Ci czasu na składanie wyjaśnień, a przede wszystkim uniknąć grzywny.

Dlatego zdecydowałem się napisać Poradnik, jak skutecznie złożyć zbiorcze zestawienie.

Zachęcam Cię do jego pobrania z bocznego panelu bloga.

W Poradniku znajdziesz również uzupełnioną przykładowo Informację, wraz z krótkim komentarzem.

Nazwa własna tej informacji nie przestaje mnie zadziwiać. Konia z rzędem temu, kto potrafi ją zapamiętać. Stąd dalej będę ją nazywać albo Informacją albo Zestawieniem.

Informację należy złożyć do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego, natomiast dane w niej zawarte dotyczyć mają ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych (medycznych) za poprzedni rok kalendarzowy.

Mówić krótko, Informacja składana przez Ciebie, jako wytwórcę, będzie ujmowała wielkości odpadów wytworzonych od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Jak już wspomniałem wcześniej, nowa Ustawa o odpadach wprowadziła nowy porządek w tej dziedzinie działalności. Ten nowy porządek tworzył się niestety dość szybko i nie do końca z zasadami rzetelnej legislacji, bowiem zabrakło szeregu przepisów przejściowych regulujących kwestię spraw z „przełomu” ustaw, czy też zabrakło przepisów wykonawczych do wprowadzonych nowych obowiązków.

Również zamieszanie powstało w sprawie składania Informacji. Wszystko przez zmiany legislacyjne.

Otóż, z dniem 23 stycznia 2013 r. straciła moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 185 poz. 1243) i zastąpiona została nową ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Zgodnie z art. 66 nowej ustawy o odpadach, każdy lekarz stomatolog prowadzący praktykę lekarską bądź każdy podmiot leczniczy z zakresu stomatologicznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest zobowiązany do prowadzeni ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Na podstawie art. 71 nowej ustawy odpadach, uproszczoną ewidencję z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą m.in. stomatolodzy, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie.

Ważne !

Jeżeli jesteś lekarzem stomatologiem prowadzącym praktykę zawodową lub stomatologicznym podmiotem leczniczym i prowadzisz ewidencję uproszczoną na podstawie kart oraz składałeś przed dniem 23 stycznia 2013r. zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 „starej” ustawy o odpadach, to za lata 2012-2014 składasz nadal takie samo zestawienie stosując przepisy dotychczasowe, tj. przepisu uchylonej ustawy.

Jeżeli zaś rozpocząłeś działalność stomatologiczną polegającą na wytarzaniu odpadów niebezpiecznych (medycznych) nie wcześniej niż 23 stycznia 2013r. oraz prowadzisz ewidencję w postaci uproszczonej (karty ewidencji odpadów) to i tak zobowiązany jesteś roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach  złożyć stosując jednakże przepisy nowej ustawy o odpadach.

Trzeba być uczciwym i powiedzieć, że choć nowa ustawa o odpadach wprowadziła powyższe rozróżnienie, to w praktyce każdy z lekarzy/podmiotów leczniczych składa to samo Zestawienie. Przyczyna jest prozaiczna – Minister Środowiska nie wydał stosownego Rozporządzenia określającego nowe wzory zostawień dla podmiotów rozpoczynających działalność po 23 stycznia 2013r., stosownie do obowiązku z art. 76 ust. 4 nowej ustawy o odpadach.

Konsekwencją niezłożenia Zestawienia w terminie jest administracyjna grzywna pieniężna w wysokości 500 zł. W decyzji o nałożeniu kary Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska określa jednocześnie nowy termin złożenia Zestawienia. Przekroczenie zakreślonego dodatkowego terminu kosztuje już 2.000 zł. Kara pieniężna może wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8.500 zł (art. 200 ust. 5 ustawy o odpadach).

Podsumowując,

czyli odpowiadając na pytanie: Kto, co, gdzie, kiedy i jak ?

Jeżeli prowadzisz gabinet stomatologiczny, jesteś wywrócą odpadów medycznych, swoją ewidencję odpadów ujmujesz w trybie uproszczonym (karty odpadów) masz czas do 15 marca na złożenie Zestawienia.

Obowiązujący wzór Zestawienia znajdziesz tu.

Zestawienie należy uzupełnić tylko w tych działach, które Cię dotyczą, tj. Dział 1, Tabela A, Tabela B i Dział 2. Resztę zostawiasz pustą. Zestawienie podpisujesz.

Zestawienie należy złożyć do właściwego Marszałka Województwa w Urzędzie Marszałkowskim. Można również wysłać pocztą. Obowiązuje wówczas data stempla pocztowego.

Zapraszam Cię do jego pobrania.

 Do usłyszenia !

One thought

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *