Przedłużone szkolenia specjalizacyjne

W odpowiedzi na rosnące zapytania o sytuacje lekarzy dentystów odbywających szkolenia specjalizacyjne w ośrodkach, które drastycznie zmieniły zasady przyjęć pacjentów ograniczając je do absolutnego minimum (przyjęcia wyłącznie w trybie nagłym przez jednego – dwóch lekarzy na dyżurze), zaś pozostałej kadrze lekarskiej zalecając pozostanie w domu (urlop, zasiłek, nieobecność usprawiedliwiona), przekazuję – za Ministerstwem Zdrowia – następujące informacje:

  1. W sytuacji udzielenia lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne dodatkowej opieki nad dzieckiem, w oparciu o przepisy art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) szkolenie specjalizacyjne będzie wydłużone zgodnie z art. 16l ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.), z zachowaniem dotychczasowego trybu.
  2. Objęcie lekarza w trakcie specjalizacji kwarantanną spowodowaną podejrzeniem zarażenia wirusem wywołującego chorobę COVID-19 będzie podstawą do przedłużenia specjalizacji na podstawie art. 16l ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym, w uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego może wyrazić wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury – minister właściwy do spraw zdrowia. W tym przypadku przedłużenie szkolenia nastąpi również z zachowaniem dotychczasowych trybów.
  3. Ten sam, co w pkt 2, mechanizm przedłużenia specjalizacji będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy na oddziale, w którym pracuje lekarz zostały wprowadzone zmiany organizacyjne – np. ograniczenie przyjęć, rezygnacja z dyżurów towarzyszących – jeżeli będzie to miało wpływ na stopień realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego lub z powodu zagrożenia epidemicznego został odwołany kurs specjalizacyjny. W przypadku nadrobienia w okresie późniejszym poszczególnych elementów programu, np. procedur lub dyżurów, przedłużenie szkolenia nie będzie konieczne.
  4. Ten sam mechanizm przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego będzie miał zastosowanie, w przypadku gdy lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, za swoją zgodą, zostanie czasowo przeniesiony na inny odział, w którym w związku z zagrożeniem epidemicznym istnieje zapotrzebowanie na kadry medyczne.
  5. Minister Zdrowia i Wojewoda, skorzysta z ww. przepisu przy przedłużaniu szkolenia specjalizacyjnego, również wtedy, gdy z powodu stanu zagrożenia epidemicznego nie będą mogły odbywać się staże kierunkowe. W takiej sytuacji, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne powinien wrócić do macierzystej placówki i zostać zagospodarowany zgodnie z jej potrzebami, w szczególności jednak na oddziale prowadzącym staż podstawowy.

Do usłyszenia !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *