Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne – przyczyny odrzucenia oferty

kontraktowanie_2014Słowo się rzekło i na terenie Małopolski ogłoszony został konkurs ofert w rodzaju leczenia stomatologicznego. Temat więc jak najbardziej aktualny i ważny, wszak kontraktowanie dla niektórych podmiotów leczniczych do czasem być albo nie być na rynku usług medycznych.

Choć zapewne korzystasz z usług podmiotów zewnętrznych, przygotowujących za Ciebie ofertę dla Narodowego Funduszu Zdrowia, to w Twoim dobrze pojętym interesie leży dokładne sprawdzenie wszelkich danych zawartych w ofercie.

Chodzi o to, aby dać sobie szanse, by Twoja oferta była rozpoznana i wzięta pod uwagę przez Komisję Konkursową, nie spotkając się z odrzuceniem.

Dlatego warto znać przesłanki odrzucenia oferty zanim się ją złoży, po to by móc uniknąć przykrych niespodzianek.

W pierwszym punkcie trzeba powiedzieć, że zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone jest w ramach konkursu ofert lub rokowań.

Oferta w formie pisemnej obejmuje:

a) wydruk formularza ofertowego zgodny z jego postacią elektroniczną;

b) dokumenty i oświadczenia wymienione w § 13  Zarządzenia Prezesa NFZ nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. z późn. zm.

Odszyfrowując treść w § 13  Zarządzenia Prezesa NFZ nr 57/2013/DSOZ trafisz do Załączników tego dokumentu, stanowiących integralną część Twojej oferty.

Jeżeli już skompletujesz wszystkie dokumenty i oświadczenia, dobrze jest złożyć ofertę w czasie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.

Miejsce składania ofert jest zawsze precyzyjnie określone w ogłoszeniu postępowania. Musisz wiedzieć, że wskazane miejsce do złożenia Twojej oferty jest jednocześnie wyłącznie uprawnione do jej przyjęcia. Pozostawienie oferty w innym miejscu spowoduje pozostawienie oferty bez rozpoznania.

Podobnie termin złożenia oferty zostaje precyzyjnie określony w ogłoszeniu.

Następuje to najczęściej poprzez podanie konkretnej daty i godziny, do której należy złożyć oferty.

Zasadą jest, że w przypadku, gdy nie przedstawiłeś wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy złożona oferta zawiera braki formalne (usuwalne), komisja prowadząca postępowanie w sprawie zawarcia umowy wezwie Cię do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie.

Bezwzględnie musisz jednak wiedzieć, że istnieją tzw. braki nieusuwalne, które nie będą skutkowały wezwanie Twojej osoby do ich usunięcia, ale automatycznie spowodują eliminację oferty poprzez jej odrzucenie.

Do braków nieusuwalnych, wskazanych w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, skutkujących odrzuceniem oferty zalicza się:

1.       złożenie oferty po terminie;

Jak wyżej wspomniałem, w ogłoszeniu konkursowym termin złożenia oferty jest ściśle określony. Jego przekroczenie powoduje odrzucenie oferty. Warto pamiętać, że nie funkcjonuje tutaj instytucja tzw. „przywrócenia terminu”, jaką możesz spotkać czasem w innych postępowaniach. Nawet ważne przyczyny losowe, choroba, wypadek etc. nie mogą być usprawiedliwieniem.

2.       wskazanie nieprawdziwych danych;

Mówiąc krótko, wszystkie dane, jakie zawiera Twoja oferta muszą pod kątem formalno-prawnym odpowiadać rzeczywistości. Jeżeli więc wskazujesz np. sprzęt którego nie posiadasz na moment złożenia oferty; albo w czasie kontroli nie okazujesz zgłoszonego sprzętu na wezwanie Komisji; bądź na przykład zgłoszony przez Ciebie do wykonywania umowy lekarz na chwilę złożenia oferty nie spełnia warunków formalnych; nie posiadasz odpowiednich wpisów w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą podając, że takimi wpisami dysponujesz – oferta podlegać będzie odrzuceniu. Tego typu braki nie mogą być usuwane.

3.     nieokreślenie przedmiotu oferty lub niepodanie proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

Wydaje się, że zapis jest jasny. Niepodanie przedmiotu oferty, tj. jakie rodzaju leczenia dotyczy (np. w rodzaju leczenia stomatologicznego) lub liczby świadczeń (tzw. etat przeliczeniowy, lub jego wielokrotności) oraz ceny za jednostkę, kończy się jak w tytule.

4.       wskazanie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia;

Jednym z elementów oceny oferty jest cena świadczeń opieki zdrowotnej. Waga skalująca wartości oceny elementu ceny oferty wynosi aż 20 punktów i jest drugą pod względem wagi oceną oferty (pierwszy jest personel).

Jaką cenę należy wskazać, aby nie narazić się na odrzucenie oferty?

Z treści Załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 23 stycznia 2014 r. wynika, iż można poruszać się w granicach od 90% do 110% ceny wyjściowej, zasugerowanej przez NFZ.

5.       nieważność oferty na podstawie innych przepisów;

Twoja oferta jest niczym innym, jak oświadczeniem woli, takim samym, jakie wyrażasz np. przy zawarciu umowy sprzedaży. W obu tych przypadkach musisz być legitymowany, aby oświadczenie o odpowiedniej treści złożyć. Jeżeli więc oferty nie podpiszesz własnoręcznym podpisem; albo podpisze ją za Ciebie osoba, której nie udzieliłeś pełnomocnictwa, a złożenie oferty nie zostanie przez Ciebie potwierdzone; albo podpiszę ją pełnomocnik bez złożenia lub uzupełnienia dokumentu pełnomocnictwa oferta będzie odrzucona. Oferta również będzie dotknięta wadą, jeżeli zostanie złożona dla pozoru, albo zostanie złożona przez Ciebie lub pełnomocnika w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli.

6.       złożenie oferty alternatywnej;

Możesz złożyć w danym oddziale Funduszu tylko jedną ofertę dotyczącą danego przedmiotu postępowania, choć nie jest wykluczone ze miejsce wykonywania poszczególnych świadczeń będzie różne. Istotnym pozostaje, abyś formułował swojej oferty w sposób równoważny.

7.     złożenie oferty niespełniającej warunków określonych w przepisach prawa oraz określonych przez Prezesa Funduszu;

Zapis może enigmatycznie brzmi, ale chodzi głownie o spełnienie warunków określonych w Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla zainteresowanych podaje stosowne Zarządzenia: Nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Nr 3/2014/DSOZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; Nr 77/2013/DSOZ z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

8.    złożenie oferty przez podmiot, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.;

Zakładam, że taka sytuacja nie występuje. Również dla zainteresowanych wskazuję, iż mowa tu o przypadkach z §36 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008.81.484).

Szczęśliwie dobrnęliśmy prawie do końcaJ.

Choć z pozoru wydaje się, że dużo jest przesłanek kwalifikujących do odrzucenia oferty, to takie przypadki nie są nader częste. Dlaczego?

Wiele przypadków bowiem zalicza się do sytuacji nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów zwyczajnie do braków formalnych usuwalnych. Komisja wówczas wezwie Ciebie do ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Zatem, wyżej powiedziałem, zasadą jest wezwanie do uzupełnienia. Dopiero jak braków się niezupełni, oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Z tych wszystkim przyczyn warto więc szczególną wagę przyłożyć do sposobu, rodzaju i jakości składanych dokumentów pod kątem formalno-prawnym, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Bo gdy oferta zostanie odrzucona, to w prawdzie przysługuje nam wobec takiego stanowiska Komisji protest, to jednak później trudno jest przekonać płatnika do swoich racji.

Życzę zatem pomyślności przy ofertowaniu!

 

Dziękuje za uwagę i do usłyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *