RODO a kopia dokumentacji medycznej

Drodzy Moi,

Dziękuję za miłe słowa w mailach. Przepraszam, że ostatnio rzadziej pisuje, a tematów nie ubywa. Związane jest to z ilością pracy Kancelarii, liczbą wdrożeń RODO w placówkach medycznych, szeregiem projektów związanych z powstawaniem podmiotów leczniczych, szkoleń etc. Wszystko to jednak sprawia, że więcej wiecie, jesteście bardziej świadomi, a przez to bezpieczniejsi w obrocie gospodarczym i w relacji do pacjenta.

Dziś kilka słów o mitycznej nieodpłatnej dokumentacji medycznej w związku z RODO.

Nieustannie w czasie wdrażania procedur danych osobowych w placówkach medycznych pytacie, czy Pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnej dokumentacji medycznej w związku z wejściem w życie RODO.

Powiedzieć trzeba tak, że zgodnie z RODO podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą (pacjentowi), kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia powinna zostać udostępniona bezpłatnie.

Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Osoba taka – czyli wnioskodawca – ma prawo żądać od placówki medycznej otrzymania takich informacji w formie kopi danych.

Zatem z praktycznego punktu widzenia, placówka medyczna winna przesłać kopię dokumentacji medycznej, gdyż wszelkie dane osobowe pacjentów gromadzone przez gabinety medyczne zawsze znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej. W tym celu bowiem placówki dane przetwarzają. Tym samym  również historia zdrowia i choroby oraz przebieg wizyt, badań, cała diagnostyka i terapeutyka danego pacjenta – stanowią dane osobowe tej osoby mające odzwierciedlenie w wytworzonej dokumentacji medycznej.

Jednakże to co na poziomie RODO nazywamy prawem dostępu do danych osobowych, na gruncie polskich przepisów stanowi prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawo dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy.

O odrębności wskazanych praw świadczy m.in. ich cel i specyfika.

Pacjent ma prawo nieskrępowanego wyboru podstawy oraz zakresu żądania związanego z dostępem do informacji na jego temat przetwarzanych przez gabinet.

Jak postąpić zatem, gdy pacjent wnosi o udostępnienie informacji o stanie zdrowia bądź dokumentacji medycznej bez wskazania, że zamierza zrealizować prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO ?

W takim wypadku cel wniosku zmierza do realizacji praw pacjenta opisanych w ustawie  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym, żądanie takie nie rodzi obowiązku gabinetu udostępniania dokumentacji nieodpłatnie. Zatem w zakresie tak sformułowanego żądania placówka medyczna może pobierać opłatę na zasadach art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Gdy zaś z wniosku wprost wynika podstawa żądania i nie ma wątpliwości, że wnioskodawcy chodzi o prawo dostępu do danych osobowych, dokumentacja winna być wydana nieodpłatnie, ale tylko raz. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

RODO nie wskazuje, jak te koszty administracyjnie konkretnie wyglądają. Pozostają one zatem do uznania placówki medycznej. Na pewno zaś koszty te nie muszą mieścić się w ustawowych granicach wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Fakt udostępnienia danych osobowych winien być każdorazowo odnotowany w stosownym rejestrze.

Do usłyszenia !

One thought

  1. Moim zdaniem Rodo niesamowicie utrudniło życie ludziom, których często wogóle to nie dotyczy. Moim zdaniem te przepisy powinny obejmować tylko określone branże.
    Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *