RODO a kopia dokumentacji medycznej

Drodzy Moi,

Dziękuję za miłe słowa w mailach. Przepraszam, że ostatnio rzadziej pisuje, a tematów nie ubywa. Związane jest to z ilością pracy Kancelarii, liczbą wdrożeń RODO w placówkach medycznych, szeregiem projektów związanych z powstawaniem podmiotów leczniczych, szkoleń etc. Wszystko to jednak sprawia, że więcej wiecie, jesteście bardziej świadomi, a przez to bezpieczniejsi w obrocie gospodarczym i w relacji do pacjenta.

Dziś kilka słów o mitycznej nieodpłatnej dokumentacji medycznej w związku z RODO.

Nieustannie w czasie wdrażania procedur danych osobowych w placówkach medycznych pytacie, czy Pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnej dokumentacji medycznej w związku z wejściem w życie RODO.

Powiedzieć trzeba tak, że zgodnie z RODO podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą (pacjentowi), kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia powinna zostać udostępniona bezpłatnie.

Zgodnie z art. 15 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.

Osoba taka – czyli wnioskodawca – ma prawo żądać od placówki medycznej otrzymania takich informacji w formie kopi danych.

Zatem z praktycznego punktu widzenia, placówka medyczna winna przesłać kopię dokumentacji medycznej, gdyż wszelkie dane osobowe pacjentów gromadzone przez gabinety medyczne zawsze znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej. W tym celu bowiem placówki dane przetwarzają. Tym samym  również historia zdrowia i choroby oraz przebieg wizyt, badań, cała diagnostyka i terapeutyka danego pacjenta – stanowią dane osobowe tej osoby mające odzwierciedlenie w wytworzonej dokumentacji medycznej.

Jednakże to co na poziomie RODO nazywamy prawem dostępu do danych osobowych, na gruncie polskich przepisów stanowi prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawo dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 przywołanej ustawy.

O odrębności wskazanych praw świadczy m.in. ich cel i specyfika.

Pacjent ma prawo nieskrępowanego wyboru podstawy oraz zakresu żądania związanego z dostępem do informacji na jego temat przetwarzanych przez gabinet.

Jak postąpić zatem, gdy pacjent wnosi o udostępnienie informacji o stanie zdrowia bądź dokumentacji medycznej bez wskazania, że zamierza zrealizować prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO ?

W takim wypadku cel wniosku zmierza do realizacji praw pacjenta opisanych w ustawie  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym, żądanie takie nie rodzi obowiązku gabinetu udostępniania dokumentacji nieodpłatnie. Zatem w zakresie tak sformułowanego żądania placówka medyczna może pobierać opłatę na zasadach art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Gdy zaś z wniosku wprost wynika podstawa żądania i nie ma wątpliwości, że wnioskodawcy chodzi o prawo dostępu do danych osobowych, dokumentacja winna być wydana nieodpłatnie, ale tylko raz. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

RODO nie wskazuje, jak te koszty administracyjnie konkretnie wyglądają. Pozostają one zatem do uznania placówki medycznej. Na pewno zaś koszty te nie muszą mieścić się w ustawowych granicach wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Fakt udostępnienia danych osobowych winien być każdorazowo odnotowany w stosownym rejestrze.

Do usłyszenia !

2 thoughts

  1. Moim zdaniem Rodo niesamowicie utrudniło życie ludziom, których często wogóle to nie dotyczy. Moim zdaniem te przepisy powinny obejmować tylko określone branże.
    Pozdrawiam!

  2. RODO Sender – sprwdziliśmy i rekomendujemy, jako program do udostępniania dokumentacji medycznej na email. Prosta i szybka obsługa. Program sam automatycznie szyfruje plik i wysyła na email oraz automatycznie przesyła SMS z hasłem do odbiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *